Terapia pedagogiczna

Jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Mają one na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej, także w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

CELEM  NADRZĘDNYM  TERAPII JEST:

Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami  rozwojowymi:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zbiór celów operacyjnych stanowi zarazem program terapii.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznawane są u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych: wzrokowych, słuchowych, językowych i ich integracji; zaburzeniami uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej, motoryki, itp.

TERAPIA PEDAGOGICZNA MOŻE ODNOSIC SIĘ DO:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / autyzm, Zespół Aspergera
dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:

 • czytania – dysleksja
 • dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
 • poprawnego pisania – dysortografia
 • matematyki – dyskalkulia
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją dzieci
 • z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)

W pracy terapeutycznej realizowane są różne zadania w zależności od potrzeb:

KOREKCYJNE:

usprawnianie i korekta zaburzonych funkcji poznawczych: percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki i ich współdziałania, uwagi, pamięci, lateralizacji, orientacji przestrzennej, itp.

DYDAKTYCZNE:

utrwalanie znajomości liter, wdrażanie do umiejętności czytania i pisania i usprawnianie tych funkcji, ćwiczenia w zakresie graficznej strony pisma, ortografii, itp.

PSYCHOTERAPEUTYCZNE:

stosowanie wzmocnień pozytywnych, zachęty, pochwały, a wyciszanie niepowodzeń, rozładowywanie napięć, wyciszanie nadpobudliwości, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w pracy, odporności na sytuacje trudne i radzenia sobie ze stresem, motywowanie do podejmowania wysiłku umysłowego i pokonywania trudności, itp.

Podmiotem terapii jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne, określone przez specjalistyczną diagnozę. Jego aktywność w procesie przezwyciężania trudności rozwojowych i szkolnych jest niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych działań.